Քիմիայի ինքնաստուգում

1.     Արտահայտություններից  ո՞րն  է ոչ  թե  պարզ  նյութ  ջրածնի. այլ  ջրածին  տարրի մասին.

ա) ջրածինն  ամենաթեթև  գազն  է

բ) ջրածինը  մտնում  է  թթուների  կազմի  մեջ

գ) ջրածինը  փոխազդում  է  թթվածնի  հետ

դ) ջրածինն  աստղերի  մթնոլորտի  հիմնական  բաղադրամասն  է

2.Լաբորատոր  պայմաններում  ջրածին  կարող  են  ստանալ  որոշ  մետաղների  և  թթուների փոխազդեցությունից:

Գրեք  այդպիսի  ռեակցիայի  հավասարման  մեկ  օրինակ:

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

3.Ինչպե՞ս  են  անվանում  երկու  ծավալ  ջրածին  ու  մեկ  ծավալ  թթվածին  խառնուրդը.

                        1)շմոլ                                         3) շառաչող  գազ

                       2) թունավոր  գազ                          4)  ջրագազ

4.ա) Նշված  մետաղներից  ո՞րը  կփոխազդի  թթվի  հետ. առաջացնելով  ջրածին.

               1.Cu       3.Ag

               2.Al                   4.Hg

բ) Գրեք  այդ  մետաղի  և   աղաթթվի  հետ  քիմիական  ռեակցիայի  հավասարումը:

2Al+6HCL=2AlCL3+3H2

գ) նշեք  ռեակցիայի  տեսակը:

Տեղակալման ռեակցիա

  5.Փակ  անոթում  պայթացրել  են  10գ  ջրածին  և  16գ  թթվածին:

        ա)Ո՞ր  գազն  է  մնացել  պայթունից  հետո.

                      1.ջրածին

                      2. չի  մնացել

                      3. թթվածին

                      4. երկուսն  էլ

    բ) Գրել  ռեակցիայի  հավասարումը:

H2+O2=H2O

    գ) Քանի  գրամ  ջուր  կստացվի

         1.02

6.Կալցիումի  ֆոսֆատի  բանաձևն  է.

                   1. Ca3P2

                  2. Ca3(PO4)2

                   3. CaHPO4

                   4. Ca(H2PO4)2

 7.Որ ջրածնային միացության մեջ ` ջրածնի պարունակությունը ամենամեծը.

1.H2S

2.CH4

3.NaHCO3

4.HNO3

8.Ներքոբերյալ  նյութերից  առանձին  սյունակով  գրեք  հիմքերի,թթուների  և  աղերի բանաձևերը  և  անվանեք.  2O5, B2O3, CO2

հիմք

թթու

աղ

Ba(OH)2, = բարիումի հիդրոքսիդ

NaOH-նատրիումի հիդրոքսիդ

Al(OH)3-ալյումինի հիդրոքսիդ

HNO3,-ազոտական թթու  

PH3, -ջրածնի ֆոսֆիդ

H2SO4-ծծմբական թթու

H3PO4-ֆոսֆորական թթու

H2S-ծծմբաջրածին

HCl-աղաթթու

CaBr2-կալցիումի բրոմիտ

NaNO3-նատրիումի նիտրատ

AlPO4-Ալյումինումի ֆոսֆատ

MgCO3-մագնեզիումի կարբոնատ

K2SO4-կալիումի սուլֆատ

BaSO4-բարիումի սուլֆատ

Zn(NO3)2-ցինկի նիտրատ

KCl-կալիումի քլորիդ

9.Հետևյալ  հավասարումներից   ո՞րն  է  տեղակալման  ռեակցիա.

                    1.2Al +3S=Al2S3

                    2.2HgO=2Hg+O2

                    3. Mg+2HCl=MgCl2+H2

            4. CaO+HCl= CaCl2+H2O

   10.Երկրագնդի կեղեվում ջրածինն առկա է՝

  1.միայն ազատ վիժակում

  2.միայն միացությունների ձևով

  3. և ազատ վիճակում ևմիացությունների ձևով

  4.բացակայում է

  11. . Ինչպիսի ՞ քիմիական  կապեր են առկա հետևյալ  միացություներում`H2 , CaH2.H2S -ում .

1. իոնային,բևեռային  կովալենտ, ոչ բևեռային  կովալենտ

  2. բևեռային  կովալենտ, իոնային, ոչ  բևեռային կովալենտ

 3. ոչ  բևեռային  կովալենտ, իոնային , բևեռային  կովալենտ

  4. միայն  իոնական

 

12.Ավարտեք  ռեակցիայի  հավասարումները    հավասարեցրեք  և  նշեք  ռեակցիաների տեսակներըը,տեղադրեք և անվանեք նյութերը

     Fe2O3 +3H2SO4 = Fe2(SO4)3+3H2O տեղակալման

  3Ba(OH)2   + 2H3PO4=Ba3(PO4)2+6H2O (տեղկալման)

  2Na +2H2O=2NaOH+H2 (տեղակալման)

     2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O (տեղակալման)

  2Al+3Cl2=2AlCl3 (միացման)

օքսիդ

թթու

հիմք

Աղ

Fe2O3 -երկաթի III օքսիդ

H2SO4-ծծմաբական թթու

H3PO4-ֆո

սֆորական թթու

Ba(OH)2-բարիումի հիդրոքսիդ

NaOH-նատրիումի հիդրօքսիդ

Fe2(SO4)3-երկարթի III սուլֆատ Ba3(PO4)2-բարիումի ֆոսֆատ

Al2(SO4)3-ալյումինումի սուլֆատ

2AlCl3-ալյումինումի քլորիդ

13. Ջրածնի   1H, 2H, 3H  իզոտոպների  միջուկներում  նեյտրոնների թվերը

               համապատասխանաբար  հավասար են.

              1/ 1, 2, 3                        3/ 0, 1, 2

              2/ 0, 0, 1                        4/ 1, 1, 1

14. Որ շարքում է գրված միայն թթուների բանաձևեր,գրել այդ թթուների անունները:

        1.KCl,H2SO4,NaOH,SO2

       2.H3PO4,Na2CO3,CO2,CaO

       3.K2O,BaCO3,HF,NaCl

       4.HCl-աղղաթթու

HNO3-ազոտական թթու

H2SO4-ֆոսֆորական թթու

H2CO3-ածխաթթու

15. Կազմեք կալցիումի (Ca) և ալյումինի(Al) առաջացած աղերը ստորև նշված թթվայինմնացորդների հետ և անվանեք ա) նիտրատ` (NO3) – բ) սուլֆիտ` (SO3) 2– գ) սուլֆատ` (SO4) 2– դ) բրոմիդ` Br– ե) ֆոսֆատ` (PO4) 3- ½) սուլֆիդ` S2-

Ա) Ca(No3)2-կալցիումի նիտրատ

բ. CaSO3-կալցիումի սուլֆիտ

գ. CaSO4-կալցիրումի սուլֆատ

դ. CaBr2-կալցիրումի բրոմիդ

ե. Ca3(PO4)2-կալցիումի ֆոսֆատ

զ. CaS-կալցիումի սուլֆիդ

 

Ա) Al(No3)3-այլումինումի  նիտրատ

բ. Al2(SO3)3-այլումինումի սուլֆիտ

գ. Al2(SO4)3-այլումինումի սուլֆատ

դ. AlBr3-այլումինումի բրոմիդ

ե. AlPO4-այլումինումի ֆոսֆատ

զ. AlS3-այլումինումի սուլֆիդ

16. Անվանեք հետևյալ աղերը

1) CuCl 2-կուպրումի քլորիդ

2) Fe3(PO4)2-երկաթի ֆոսֆատ

3) FeSՕ4-երկաթի սուլֆատ

4) Cu(NO3)2 —կուպրումի նիտրատ

 

17.Կազմեք  հետևյալ աղերի բանաձևերը

ա) երկաթի (II) սուլֆատ FeSO4

բ)մագնեզիումի կարբոնատ MgCO3

գ) ալյումինի ֆոսֆատ AlPO4

դ) կալիումինիտրատ KNO3

ե)ալյումինի սուլֆատ Al2(SO4)3

 

18.Հաստատեք   կամ հերքեք պնդումների ճշմարտացիությունը ջրածին տարրի վերաբերյալ:

ա/ամենատարածված տարրն է երկրագնդի վրա-ճիշտ

գ/մտնում է բոլոր թթուների բաղադրության մեջ-ճիշտ:

դ/:օդից թեթև է-ճիշտ

զ/ ստացվում է նատրիումի և ջրի փոխազդեցությունից-ճիշտ

ե/ունի հոտ,համ-սխալ

 

19.Կետերի տեղը տեղադրեք նյութերը,ռեակցիաները հավասարեցրեք և ընտրեք քանակաչափական գործակիցների գումարը հետևյալ ռեակցիաներում

ա/2NaOH + H2SO4⎯→ Na2SO4 + 2H2O

բ/ 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 ⎯→ Ca3(PO4)2 + 6H2O

գ/ 2Al(OH)3 + 3H2SO4⎯→ Al2(SO4)3 + 6H2O

Ընտրեք ճիշտ պատասխանը`

    1/ ա-12,բ-6,գ-6

    2/ա-4,բ-12,գ-6

    3/ա-6,բ-12,գ-12

   4/ա-6,բ10,գ-8

 

20. Թթուներից մեն ունի հետևյալ բաղցադրությունը` 2,44 % H, 39,02% S, 58,54 % O :Ստացեք այդ թթվի բանաձևտ:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s